Polityka prywatności

Współpraca


Prace oparte na ściśle określonym harmonogramie, pozwalają na terminową realizację kolejnych etapów budowy strony internetowej, a także uniemożliwiają powstawanie nieporozumień między wykonawcą i zleceniodawcą. Specyfikacja wykonawcza (dokumentacja strony internetowej) gwarantuje zleceniodawcy całkowitą zgodność ostatecznego efektu z założeniami, a także uniezależnia go od wykonawcy. W rezultacie kontynuacja współpracy już po zakończeniu budowy strony internetowej wynika z chęci, a nie konieczności lub poczucia braku alternatyw.

Dlaczego warto?


Każda realizacja rozpoczyna się dokładnym rozpisaniem planu działań i opiera się na ściśle określonym harmonogramie.
Gwarantuje to terminową i rzetelnie wykonaną pracę oraz duże możliwości późniejszej rozbudowy przygotwywanych funkcjonalności.

SPECYFIKACJA

Dokładny opis funkcjonalności i wyglądu strony internetowej oraz pozostałych materiałów

GRAFIKA

W pełni responsywny projekt graficzny dla strony internetowej dostosowany do potrzeb klienta

KODOWANIE

Zgodność ze standardami W3C i szczegółowe testy pod kątem wydajności oraz SEO

GWARANCJA

Całkowicie bezpłatna obsługa techniczna oraz wsparcie w zakresie merytorycznym

Prace projektowe


Jest to pierwszy etap podejmowanej współpracy, który ma miejsce jeszcze przed rozpoczęciem prac graficznych i / lub programistycznych. Jego celem jest dokładne omówienie i opisanie wszystkich założeń planowanej realizacji, a także jednoznaczne określenie czasu trwania oraz całkowitego kosztu inwestycji.

1

Umowa o zachowaniu poufności

Gwarantuje ona, że wszelkie przekazywane wykonawcy informacje, pozostaną wyłącznie do jego dyspozycji i mogą być wykorzystane jedynie w celu zrealizowania projektu należącego do zleceniodawcy. To dokument przydatny szczególnie w przypadku budowy stron internetowych o charakterze innowacyjnym, które są wyjątkowo wrażliwe na nieuczciwe działania konkurencji.


2

Wstępna oferta

Składa się z listy modułów strony internetowej (np. moduł strony głównej, moduł strony kontakt, moduł logowania, moduł koszyka zakupowego itp.) oraz dodatkowych prac (np. przygotowanie projektu graficznego, copywriting). Każdy z punktów tej listy jest wyceniany indywudalnie, co pozwala zleceniodawcy na samodzielną ocenę jego wpływu na koszt całej inwestycji.


3

Specyfikacja wykonawcza

Jest rozwinięciem wstępnej oferty szczegółowo opisującym każdy z jej punktów i stanowi podstawę do rozpoczęcia prac programistycznych i graficznych, a także późniejszej obsługi gwarancyjnej. Na tym etapie mogą pojawić się korekty niektórych kwot wynikające z dościślania zakresu prac i sposobu działania strony internetowej. Dokument ten jednoznacznie odpowiada na pytanie: co i jak ma zostać wykonane.


W przypadku stron internetowych, dla których wstępna oferta przekroczyła kwotę 10 000 zł, wykonanie specyfikacji wykonawczej wiążę się z dużymi nakładami czasu i podlega osobnej wycenie.


4

Ostateczna korekta wyceny

Po zaakceptowaniu specyfikacji wykonawczej przez zleceniodawcę, następuje jej przejrzenie pod kątem modułów korzystających z tych samych lub podobnych funkcjonalności. Jeśli takie występują, zostaje to pisemnie zaznaczone, a ich sumaryczna cena zostaje obniżona. Celem tego zabiegu jest doprowadzenie do sytuacji, w której zleceniodawca nie płaci dwukrotnie za tę samą funkcjonalność.

Formalności


Rzetelnie przygotowana specyfikacja wykonawcza strony internetowej stanowi połowę sukcesu. Ponieważ jasno i wyraźnie określa zakres obowiązków i zadań wykonawcy, uniemożliwia powstanie nieporozumień na etapie prowadzenia prac. Dlatego staje się ona załącznikiem do podpisywanej między zleceniodawcą, a wykonawcą umowy.

5

Podpisanie umowy

Dokument ten definiuje zakres i termin zakończenia prac, kwoty i sposób rozliczeń (w przypadku dużych aplikacji występują śródrozliczenia), a także określa jakie autorskie prawa majątkowe zostaną przeniesione na zleceniodawcę po zakończeniu realizacji. Zawiera również informacje na temat kar umownych przysługujących zleceniodawcy w przypadku nie wywiązania się należycie z obowiązków przez wykonawcę.


6

Wpłata zaliczki

Zaliczka zazwyczaj wynosi 25% wartości realizacji jednakże nie może przekroczyć kwoty 1 000 zł, ponieważ w przypadku dużych aplikacji całość prac podzielona jest na niezależnie rozliczane etapy. Zaliczka stanowi przypieczętowanie woli realizacji strony internetowej przez zleceniodawcę i jest wymagana do rozpoczęcia prac. Kwota wpłaconej zaliczki jest odejmowana od końcowego rozliczenia.

Realizacja


Proces tworzenia strony internetowej jest uzależniony od zakresu prac przewidzianego w umowie i może się różnić od przedstawionego poniżej. Ogólne założenia pozostają jednak niezmienne. Wykonawca przygotowuje i testuje projekt (lub jego etap), oddaje go zleceniodawcy, a następnie wdraża zgłoszone poprawki w ściśle określonym terminie.

7

Projekt graficzny

To jeden z tych etapów prac nad stroną internetową, które bardzo trudno opisać w specyfikacji wykonawczej. Dlatego ważna jest tu współpraca między wykonawcą, który przygotowuje projekt graficzny, a zleceniodawcą, który zgłasza do niego poprawki (w skrajnym przypadku może nawet wyrazić chęć wykonania zupełnie innej koncepcji graficznej).


8

Strona internetowa

To najważniejszy etap prac, podczas którego (przygotowany wcześniej przez wykonawcę lub otrzymany od zleceniodawcy) projekt graficzny jest podpinany do strony internetowej równolegle z tworzeniem jej poszczególnych funkcjonalności. W zależności od stopnia skomplikowania całość oddawana jest etapami lub jednym rzutem.


9

Testy i poprawki po stronie wykonawcy

Wykonawca ma obowiązek wykonania szczegółowych testów oddawanych zleceniodawcy prac. Testy te dotyczą bezpieczeństwa, wydajności, stabilności, ergonomii, poprawności wyświetlania na wskazanych w umowie urządzeniach oraz przeglądarkach internetowych, a także mają na celu wyeliminowanie błędów składni kodu strony internetowej.


10

Testy i poprawki po stronie zleceniodawcy

Zleceniodawca ma obowiązek odebrać stronę internetową najpóźniej w terminie wskazanym w umowie. Poprawki może zgłosić maksymalnie w dwóch rzutach (dwukrotnie nadesłana lista poprawek). Ich zgłaszanie jedna po drugiej nie jest możliwe, ponieważ bardzo negatywnie wpływa to na wydajność ich wdrażania. Wyjątkiem są poprawki o charakterze krytycznym.


11

Pozostałe prace

Jeśli umowa przewiduje wykonanie innych, dodatkowych prac takich jak pisanie tekstów, tworzenie banerów reklamowych, czy przeprowadzenie kampanii marketingowej, szczegółowy harmonogram tych prac jest ujęty w specyfikacji wykonawczej. Część z tych prac może być wykonywana również w okresie trwania obsługi gwarancyjnej, już po zakończeniu i rozliczeniu umowy.

Prace zakończeniowe


Gotowa strona internetowa jest instalowana na testowej platformie hostingowej wykonawcy i trafia na serwer zleceniodawcy dopiero po końcowym rozliczeniu. Na tym jednak współpraca się nie kończy, a wręcz dopiero się rozpoczyna. Każda storna internetowa objęta jest opieką wykonawcy w ramach bezpłatnej obsługi klienta.

12

Specyfikacja powykonawcza

Zdarza się, że mimo napisania dokładnej specyfikacji wykonawczej, w trakcie prac nad stroną internetową pojawia się potrzeba zmodyfikowania wcześniej ustalonej funkcjonalności lub wyglądu poszczególnych elementów (w niektórych przypadkach wymaga to aneksu do umowy). Specyfikacja powykonawcza to uzupełniona o wszelkie poczynione zmiany specyfikacja wykonawcza.


13

Rozliczenie

Proces rozliczania prac nad stroną internetową jest szczegółowo opisany w umowie i uzależniony od stopnia skomplikowania wykonywanych funkcjonalności. W niektórych przypadkach płatność (wraz z realizacją) dzielona jest na kilka etapów, które są oddzielnie testowane i opłacane. Zazwyczaj jednak poza zaliczką, następuje jedna płatność.


14

Instalacja strony internetowej na serwerze zleceniodawcy

Aby strona internetowa mogła być zainstalowana na platformie hostingowej zleceniodawcy, musi ona spełniać wymagania techniczne wskazane w umowie. Dlatego zalecane jest skorzystanie z rad wykonawcy przez dokonaniem zakupu usługi hostingowej. Wydajność serwera w dużej mierze przekłada się na wydajność samej strony internetowej.

Obsługa gwarancyjna


Nawet mała strona internetowa cechuje się pewnym stopniem skomplikowania, który wiąże się z udzielaniem gwarancji na jej działanie. Bezpłatna obsługa klienta wraz ze wsparciem technicznym pozostają do dyspozycji w zakresie opisanym w umowie, który może być różny w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

15

Gwarancja startowa

Pierwsze dwa tygodnie produkcyjnego działania strony internetowej są okresem niezwykle ważnym, co zazwyczaj wiąże się z kampanią reklamową promującą jej istnienie. Dlatego, w tym czasie standardowa gwarancja jest rozszerzana. Pomoc techniczna dostępna jest w dni robocze od godz.: 09:00 do 21:00. Czas reakcji wynosi 1 dzień. W przypadku błędów krytycznych obsługa techniczna dostępna jest 24/7.


16

Gwarancja standardowa

Obejmuje bezpłatne poprawianie wszelkich znalezionych usterek oraz bezpłatną pomoc techniczną przez okres 2 lat. Pomoc techniczna dostępna jest w dni robocze od godz.: 09:00 do 16:00. Czas reakcji wynosi maksymalnie 3 dni robocze (w czasie urlopu do 5 dni roboczych). Jest to opcja w zupełności wystarczająca do obsługi małych i średnich stron internetowych.


17

Gwarancja rozszerzona (odpłatna)

W zależności od podpisanej umowy rozszerza standardową gwarancję nawet na okres 5 lat. Zwiększa dyspozycyjność pomocy technicznej do 24 h na dobę. Skraca czas reakcji nawet do 12h. Oferuje obsługę w dni wolne od pracy i święta, a nawet gwarantuje okresowe przeglądy pod kątem zgodności ze zmieniającymi się standardami.

Dodatkowe informacje


Dla każdej realizacji przyjmuje się szereg zasad, obowiązków i zakazów obejmujących zarówno Zleceniodawcę jak i Wykonawcę. Wszystkie one są zapisane w umowie i gwarantują bezpieczeństwo realizacji po obu stronach. W szczególności dotyczy to dotrzymywania terminów realizacji przez Wykonawcę i płatności po stronie Zleceniodawcy.

A

Realizacja projektu graficznego

Opracowanie wyglądu strony internetowej wymaga ogromnej współpracy Zleceniodawcy i Wykonawcy. Z racji tego, że większość z nas jest tzw. wzrokowcami, layout można jedynie ogólnikowo opisać poprzez określenie wytycznych dotyczących kolorystyki, układu elementów, charakteru strony internetowej itp.

W związku z tym przyjmuje się, że jeśli Zleceniodawca odrzuci w całości pierwszy projekt graficzny, ma obowiązek dokładnego spisania wad i uchybień, które w możliwie dokładny sposób określą jak powinien wyglądać. Wykonawca przygotowuje drugi projekt graficzny według przekazanych wytycznych, do którego Zleceniodawca może zgłaszać poprawki. Jeśli jednak i on zostanie całkowicie odrzucony (mimo spełnienia przekazanych kryteriów), Wykonawca ma prawo zarządać dodatkowej opłaty za kolejne, przygotowywane projekty graficzne.


B

Odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę

Jeśli Zleceniodawca odstąpi od umowy bez winy Wykonawcy (Wykonawca nie przekroczył ustalonych terminów realizacji i zakresu prac) ma obowiązek rozliczyć dotychczasową pracę Wykonawcy. Odbywa się to poprzez podzielenie kwoty wynagrodzenia przez ilość przewidzianych, roboczych dni pracy i pomnożenie powstałej kwoty przez ilość przepracowanych, roboczych dni pracy. Termin płatności przewidziany jest w umowie.

Jeśli Zleceniodawca odstąpi od umowy z winy Wykonawcy (Wykonawca przekroczył ustalone terminy realizacji lub niedopełnił ustalonego zakresu prac), Wykonawca ma obowiązek zwrócić wszystkie wpłacone zaliczki oraz zapłacić przewidziane w umowie kary umowne.

W obu przypadkach nie następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zleceniodawcę.


C

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

Jeśli Wykonawca odstąpi od umowy bez winy Zleceniodawcy (Zleceniodawca nie przekroczył ustalonych terminów i kwot płatności i nie oczekiwał bezpłatnego zwiększenia zakresu prac) ma obowiązek zwrócić wszystkie wpłacone zaliczki oraz zapłacić przewidziane w umowie kary umowne za odstąpienie od umowy bez winy Zleceniodawcy.

Jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zleceniodawcy (Zleceniodawca przekroczył terminy i / lub kwoty płatności lub oczekiwał bezpłatnego zwiększenia zakresu prac), Zleceniodawca ma obowiązek rozliczyć dotychczasową pracę Wykonawcy. Odbywa się to poprzez podzielenie kwoty wynagrodzenia przez ilość przewidzianych, roboczych dni pracy i pomnożenie powstałej kwoty przez ilość przepracowanych, roboczych dni pracy. Termin płatności przewidziany jest w umowie.

W obu przypadkach nie następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zleceniodawcę.


D

Kary umowne

Kary umowne dotyczą sytuacji, w której jedna ze stron zawodzi i w ramach rekompensaty uiszcza dodatkową opłatę na rzecz drugiej strony umowy. Każda umowa szczegółowo opisuje w jakich sytuacjach oraz jakie kwoty przewiduje się w ramach kar umownych. Są one w taki sposób skonstruowane, by skutecznie zniechęcać do przekraczania przewidzianych w umowie ram współpracy i zabezpieczają zarówno Zleceniodawcę jak i Wykonawcę.